โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตำบลสวนหม่อน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนด้วยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more