การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

              เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นายพสิษฐ์ ถมปัด นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  และการทุจริตประพฤติชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

              ในการนี้ นายพสิษฐ์ ถมปัด นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน  ระบุว่า  การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลเที่ยงธรรม  ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป