มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)