โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตำบลสวนหม่อน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนด้วยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต No Gift policy งดรับ งดให้ ของขวัญ … ทั้งนี้เราขอขอบคุณในความปรารถนาดีและมิตรไมตรีของท่าน…

Read more

ประชุมประจำเดือน ทบทวนมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 3 มีนาคม 2565

Read more

การประชาคม ประชุมหารือ ทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลสวนหม่อนและเห็นชอบแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

วันที่ 1 มีนาคม 2565

Read more

วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นายพสิษฐ์ ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ พร้อมทบทวนมาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีค่านิยมในการปฏิบัตงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Read more