วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:

วิสัยทัศน์

 

มุ่งมั่นพัฒนาตำบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาตำบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การบริการ และการท่องเที่ยว

4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. คนมีคุณภาพ  มีความรอบรู้  มีคุณธรรมและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

2. ตำบลสวนหม่อนเป็นเมืองน่าอยู่เมืองท่องเที่ยวและน่าลงทุน

3. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสเป็นธรรม

5. ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมด้านการบริหารและระบบข้อมูลข่าวสาร