ประชุมประจำเดือน ทบทวนมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 3 มีนาคม 2565

Read more

วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นายพสิษฐ์ ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ พร้อมทบทวนมาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีค่านิยมในการปฏิบัตงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Read more