วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:

ประกาศ

ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่ว

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (เส้นหลังเต้นรถกำนันสามมิตร) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (เส้นหลังเต้นรถกำนันสามมิตร) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

พิธีรับมอบเช็คเงินอุดหนุนตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read More
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักธรรมาภิบาล วินัย ประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 9 สิงหาคม 256

Read More