รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน