ข่าวประชาสัมพันธ์ View All

วันที่  11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำโดยท่านนายกธนวรรธน์  สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ดอนปู่ตา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน...

Read more

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำทีมโดยคณะผู้บริหาร ได้มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการในตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

Read more
9
กันยายน
2563
โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนร่วมกับอำเภอมัญจาคีรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตามโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น"... Read more


ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 4 มิ.ย. 2564
2 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 6 พ.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 7 เม.ย. 2564
4 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 7 เม.ย. 2564
5 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม) 5 เม.ย. 2564
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 5 เม.ย. 2564
7 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 1 มี.ค. 2564
8 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมกราคม) 3 ก.พ. 2564
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 8 ม.ค. 2564
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 4 มิ.ย. 2564
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 พ.ค. 2564
3 มาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สวนหม่อน (ระลอกที่ 3) 18 พ.ค. 2564
4 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 6 พ.ค. 2564
5 กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 29 เม.ย. 2564
6 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 16 เม.ย. 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 16 เม.ย. 2564
8 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ภ.ด.ส.1) 24 มี.ค. 2564
9 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.1) 24 มี.ค. 2564
10 รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 และรายงาการตรวจสอลบของ สตง. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 543
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 18 พ.ค. 2564
2 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานสาธารณสุขรอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 17 พ.ค. 2564
3 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์รอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 17 พ.ค. 2564
4 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้รอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 17 พ.ค. 2564
5 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานก่อสร้างและสาธารณูปโภครอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 17 พ.ค. 2564
6 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการประชาชนงานช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์รอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 13 พ.ค. 2564
7 เอกสาร pdf รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงาน 13 พ.ค. 2564
8 เอกสาร pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 5 เม.ย. 2564
9 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 3 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
10 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) รายงานผลการดำเนินงาน 14 พ.ค. 2564
2 เอกสาร pdf [13.3]ภาพลงพื้นที่ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
3 เอกสาร pdf [13.1]แบบสอบถาม63 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
4 เอกสาร pdf [12] ภาคผนวก รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
5 เอกสาร pdf [11] บรรณานุกรม รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
6 เอกสาร pdf [10] บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
7 เอกสาร pdf [9]บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
8 เอกสาร pdf [8] บทที่ 3 วิธีการดำเนินการnai รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
9 เอกสาร pdf [7] บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
10 เอกสาร pdf [6] บทที่ 1 บทนำ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พ.ค. 2564
2 เอกสาร pdf คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 14 พ.ค. 2564
3 เอกสาร pdf คู่มืองานธุรการ 14 พ.ค. 2564
4 เอกสาร pdf คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 21 ก.พ. 2563
5 เอกสาร pdf การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
6 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559
7 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 8 ก.พ. 2559
8 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 8 ก.พ. 2559
9 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ก.พ. 2559
10 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559

ภาพกิจกรรมล่าสุด View All


วิดีโอ View All