O 18 E-Service

E-Service "ระบบขอรับบริการออนไลน์" เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับริการของท่าน ลงในแบบฟร์อมการขอรับบริการออนไลน์โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.คลิก เมนู E-Service เพื่อเข้าสู่หน้า แบบฟร์อมการขอรับบริการออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่าน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิก ปุ่ม "ส่งข้อมูล"
2.เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความ จะทำการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด พร้อมกับเสนอแบบฟร์อมการขอรับบริการออนไลน์ ให้ผู้บริหารพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ เมื่อผู้บริหารพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมกับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน***

E-Service บริการออนไลน์

งานพัฒนาชุมชน

แบบฟอร์มยื่นคำร้องต่าง ๆ