โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตำบลสวนหม่อน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลำดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตำบลสวนหม่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *