รายงานการประชุมสภา อบต.

 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2564