รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564