การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลพื้นฐาน

O1   โครงสร้าง

O2   ข้อมูลผู้บริหาร

O3  อำนาจหน้าที่

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8  Q&A

O9  Social Network

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 • แผนการดำเนินงาน

O10  แผนดำเนินงานประจำปี

O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • การปฏิบัติงาน

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • การให้บริการ

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17  E-Service

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน