สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.64 pdf