แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565