วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:

ข้อมูลทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง

ตำบลสวนหม่อน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2445 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัญจาคีรีถูกยุบและตั้งเป็นอำเภอมัญจาคีรี เดิมตำบลสวนหม่อนมีชื่อว่าตำบลมูลตุ่น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตำบลมูลตุ่นเป็นตำบลสวนหม่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี  ตั้งอยู่ เลขที่ – หมู่ที่ 6 บ้านโนนเขวา ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางไปตามถนนมัญจาคีรี-บ้านทุ่ม ประมาณ 7 กิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกถนนมัญจาคีรี-บ้านทุ่มเข้าไป ประมาณ 300 เมตร

1.2  เนื้อที่

ตำบลสวนหม่อน   มีพื้นที่ในเขตปกครองทั้งหมด  40,750 ไร่ หรือ 64 ตารางกิโลเมตร ดังนี้

 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่ อันดับ
1 สวนหม่อน 3,276.47 3
2 มูลตุ่น 3,139.55 4
3 กอก 1,761.48 11
4 ป่าผุ 2,915.36 5
5 ขาม 2,068.25 8
6 โนนเขวา 9,941.00 1
7 เหล่ากกหุ่ง 2,431.87 7
8 สว่าง 2,458.04 6
9 โคกกลาง 3,997.97 2
10 โนนพยอม 1,776.76 10
11 สวนหม่อน 1,952.56 9
12 ขามป้อม 1,023.85 14
13 ชีวังแคน 1,662.46 12
14 กอก 1,594.44 13

การใช้ที่ดินในเขต อบต.

 

ลำดับที่ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ
1 ที่พักอาศัย 18.64 29.12
2 เกษตรกรรม 23.67 37
3 ธุรกิจการค้า/พาณิชยกรรม 0.12 0.19
4 สถานศึกษา 0.10 0.16
5 ศาสนาสถาน 0.16 0.25
6 สถานที่ราชการ 0.03 0.05
7 ถนนและที่สาธารณะ 17.05 26.63
8 แหล่งน้ำ 4.23 6.60
รวม 64 100

1.3  ภูมิประเทศ

พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบ  มีลำน้ำชีไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก  และพื้นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศใต้ของตำบล  ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,9,10,11,12 และ 13 จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ำชี  ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

อาณาเขต      ทิศเหนือ ติดต่อ   ตำบลโพนเพ็ก  อำเภอมัญจาคีรี

ทิศใต้             ติดต่อ   ตำบลกุดเค้า  อำเภอมัญจาคีรี

ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ตำบลหนองแปน  อำเภอมัญจาคีรี

ทิศตะวันตก      ติดต่อ   เทศบาลตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี

และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อตำบลโพนเพ็ก  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณทุ่งนาด้านตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหนองต่อ บริเวณพิกัด ทีซี 353904  ตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางลำห้วยปากดาว  บริเวณพิกัด  ทีซี 381904 ระยะทางประมาณ 2.8 ก.ม  จากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยปากดาวจนบรรจบกับลำห้วยน้อยบริเวณพิกัด  ทีซี  383932  ระยะทางประมาณ  3.4  กม.  และขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยน้อยจนถึงกึ่งกลางลำห้วยบริเวณพิกัด   ทีซี  384938  ระยะทางประมาณ 0.6 กม.  จากนั้นตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงกึ่งกลางถนนสายมัญจาคีรี – บ้านทุ่ม ที่พิกัด  ที่ซี  391942  ระยะทางประมาณ 0.8  กม.  แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางถนนสายมัญจาคีรี – บ้านทุ่ม   จนกึ่งกลางถนนบริเวณพิกัด ทีซี  391355  ระยะทางประมาณ 1.2 กม.  จากนั้นตัดตรงลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริเวณป่าโปร่งด้านทิศเหนือหนองปอแดงจนถึงพิกัด  ทีซี  410939 ระยะทางประมาณ  2.5 กม.    และตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านป่าโปร่งจนถึงต้นลำห้วยหินเกิ้งบริเวณพิกัด ทีซี  434909 ระยะทางประมาณ 3.9 กม. เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  15.2  กม.

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลหนองแปน  อำเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยหินเกิ้งบริเวณพิกัด  ทีซี  434909  ตัดตรงลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านป่าโปร่งตัดผ่านถนนสายบ้านป่าผุ – บ้านนาจาน  บริเวณพิกัด  ทีซี  430884  ผ่านถนนสายบ้านนาจาน – บ้านโคกกลาง  บริเวณพิกัด ทีซี  428871  ตัดผ่านหนองเบ็นลงไปจนถึงกึ่งกลางแม่น้ำชีบริเวณพิกัด  ทีซี 423845  ระยะทางประมาณ  6.4 กม.  จากนั้นลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางแม่น้ำชีจนถึงกึ่งกลางแม่น้ำชีบริเวณพิกัด  ทีซี  407820  ระยะทางประมาณ 6.5 กม. เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  13.1 กม.

 

ทิศใต้      ติดต่อกับตำบลกุดเค้า   อำเภอมัญจาคีรี     จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำชีบริเวณพิกัด ทีซี 407820  ตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ผ่านบึงกุดเค้า    จนถึงปากลำห้วยปลาปากบริเวณพิกัด  ทีซี 387838    ระยะทางประมาณ 2.7 กม.  จากนั้นขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลำห้วยปลาปาก  จนถึงกึ่งกลางลำห้วยบริเวณพิกัด  2.8  กม. ทีซี 372862  ระยะทางประมาณ  3.2  กม. แล้วตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกจนถึงกลางถนนสายบ้านบัว–บ้านนาข่า ด้าน      ทิศเหนือบ้านบัวที่บริเวณพิกัด ที่ซี 353863 ระยะทางประมาณ 1.9 กม. เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 7.8  กม.

 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายบ้านบัว – บ้านนาข่า  บริเวณพิกัด  ทีซี  353863  ตัดตรงผ่านป่าโปร่งและทุ่งนาขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงกลางทุ่งนาด้านตะวันออกเฉียงเหนือบ้านหนองต่อบริเวณพิกัดทีซี  353904  เป็นจุดสิ้นสุด  ระยะทางประมาณ  4.1  กม.