นโยบายการพัฒนา

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ 5 ด้าน

1. การแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้ชาวตำบลสวนหม่อน มีความสุขสมบูรณ์ เนื่องจากปัญหาความยากจนของประชาชนชาวตำบลสวนหม่อน เป็นปัญหาเร่งด่วน โดยที่ในความหมายของคำว่ายากจน มิได้จำกัดเฉพาะความขันสนทางเศรษฐกิจ หรือรายได้สำหรับยังชีพเท่านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของชาวตำบลสวนหม่อนที่ยากจน โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับคนควบคู่กับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของคนจนเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล

1.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเชื่อมโยงกับกลุ่มยากจน และผู้ด้อยโอกาสด้วยการส่งเสริมการเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน

1.2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้า ด้วยการส่งเสริมการรวบกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เป็นต้น

1.3 การพัฒนาการเกษตร และอาชีพอิสระตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรในรูปเกษตรกรยั่งยืน ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติเกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการปลูกป่า แหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ดี จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ขุดสระน้ำในไร่นา ในลักษณะเป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นเครือข่ายหลักเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น

1.4 จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนโดยประสานการจัดทำแผนพัฒนากับจังหวัดและประสานการรัดทำแผนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนตำบลสวนหม่อนอย่างสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 ปรับปรุงระบบการพัฒนาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน องค์กรชุมชน และประชาชน เกี่ยวกับการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเสนอผลงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สู่การรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

2. การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ตำบลสวนหม่อนเป็นตำบลที่น่าอยู่ด้วยการเชื่อมโยง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และประชาสังคม สู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน ประชาชนมีชีวิตที่สงบ มีความสะดวก สะอาด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระเบียบวินัยทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศน์ที่สมดุลทุกภาคส่วนมีส่วนรวม

2.1 พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมด้วยการปรับปรุงระบบการคมนาคมทางรถยนต์ให้เกิดความสะดวกปลอดภัยจัดสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อหมู่บ้าน-ตำบล ถนนสู่แหล่งการเกษตร และปรบปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย

2.2 พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เกี่ยวข้องกับการขยายเขตไฟฟ้าทั่วถึงทุกหมู่บ้านขยายเขตไฟฟ้าให้เขาถึงแหล่งการเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและการบริการแก่ชุมชน หมู่บ้านทุกแห่ง

2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการประสานงานร่วมมือวางแผนการดำเนินการป้องกันปราบปราม บำบัด ฟื้นฟู โดยมุ่งเน้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดิน ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา เป็นกิจกรรมหลักในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับใช้กระบวนการเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน ชุมชนสร้างความตื่นตัวเผ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด หรือแทรกซึมของยาเสพติดในทุกหมู่บ้าน ชุมชน

2.4 การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติแหล่งน้ำลำธาร ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้แก่ประชาชน ให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการเฝ้าระวังแหล่งกำเนิดของมลพิษ

2.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติแหล่งต้นน้ำลำธาร ในส่วนการกำจัดขยะมูลฝอยเร่งรัดการจัดสร้างโรงงานกำจัดขยะที่มีระบบทันสมัย จะส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลการบำบัดน้ำเสียรวมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมมือกับประชาคมในระดับต่าง ๆในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการเฝ้าระวังแหล่งกำเนิดมลพิษ

2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์การเผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี และเชิงนิเวศน์ในตำบลด้วยการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่และส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับประชาคมในการดูแลรักษา บูรณะแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมบทบาทชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ระงับโรคติดต่อ ในรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาคม

3. การสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในลักษณะการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับกลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักวิชาการเกษตร หลีกเลี่ยง ลดการใช้สารเคมี ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.1 การรักษา ฟื้นฟู และเสริมสร้างทุนทางสังคมที่ดี ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีความมั่นคงอันจะทำให้เกิดการพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจแลสังคมสมบูรณ์ เสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างค่านิยมในการเชิดชูยกย่องคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ใช้ทุกภาคส่วนในการพัฒนาเป็นกลไกขับเคลื่อน เด็ก เยาวชน เติบโตเป็นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมีค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ลุ่มหลง ตกเป็นทาสวัตถุ ห่างไกลจากการพนัน ไม่ชอบการเสี่ยงโชค และไม่เอาเปรียบสังคม

4.2 พัฒนาศักยภาพแรงงาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแรงงานส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล

4.3 การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเล่นกีฬาเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานร่วมมือทุกภาคส่วนให้นักกีฬาของตำบลสวนหม่อน ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาไปสู่การกีฬาอาชีพตามศักยภาพ

5. การจัดระบบบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้นำระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน