โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ข้อ 5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อ 6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และ อำนาจหน้าทีตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กำปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549) มาตรา 16 ข้อ 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ข้อ 16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จึงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ขึ้นในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖4 เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *