โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น นายพสิษฐ์ ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนพึงรู้จักสิทธิหน้าที่ของตน ร่วมกันต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ตำบลสวนหม่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น