วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักธรรมาภิบาล วินัย ประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ดำเนินการโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักธรรมาภิบาล วินัย ประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นวิกฤตของโลกที่มากับ กระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำหรับการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการ สาธารณะแก่ประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลและตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การ จัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทศาสตร์ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา บุคลากรในสังกัด เพื่อให้ความรู้ด้านวินัยข้อปฏิบัติและข้อห้ามของพนักงานส่วนตำบลประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการเพื่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขระเบียบกฎหมายกำหนดป้องกันความผิดพลาด บกพร่องเกิดความ เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีและก้าวหน้าแก่ทางราชการ การจัดการการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ การอำนวยความสะดวกของผู้มาติดต่อราชการ และตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *