ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่  1  (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัด

Read more