การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้จัด​โครงการ​เสริมสร้าง​ธรรมาภิบาล​ของ​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​สวน​หม่อน​ด้วย​การควบ​คุม​ภายใน​และ​การบริหาร​จัดการ​ความเสี่ยง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารสวนหม่อน หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภา ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม