หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น